SHA

Amazing Thailand Safety and Health Administration

Home SHA

Amazing Thailand Safety and
Health Administration (SHA)

เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจใน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจใน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน

Amazing ThailandSafety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว