แบบทดสอบออนไลน์

Home Quiz

นักการตลาดที่ดีต้องมีมุมมองต่อลูกค้าในลักษณะใดมากที่สุด

 
 
 
 

ข้อใดกล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยครอบคลุม

 
 
 
 

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของแนวความคิดทางการตลาด

 
 
 
 

ข้อใดเป็นแนวความคิดการตลาดสมัยเก่า

 
 
 
 

ข้อใดเป็นแนวความคิดการตลาดสมัยใหม่

 
 
 
 

ส่วนผสมทางการตลาดมุ่งเน้นข้อใดเป็นสำคัญ

 
 
 
 

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับตลาดเป้าหมาย

 
 
 
 

ข้อใดกล่าวถึง Mass Marketing ได้ถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 
 
 
 

ก่อนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด ต้องทราบผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อนยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

ข้อใดคือหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 
 
 
 

องค์ประกอบใดของกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความคาดหวัง

 
 
 
 

ข้อใดหมายถึงกลยุทธ์

 
 
 
 

ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำกลยุทธ์

 
 
 
 

ข้อใดไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด

 
 
 
 

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์

 
 
 
 

ข้อใดหมายถึง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 
 
 
 

ข้อใดไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด

 
 
 
 

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์

 
 
 
 

ข้อใดเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้

 
 
 
 

คำถาม 1 จาก 20